Stundenplan für das Wintersemester 2018/2019 (01.10.2018 - 31.03.2019) Stand: 10.08.2018 E u I Seminargruppe: EuiDM-9-Mak ( )
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
1.DS
1.WO
 
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
 
 
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
1.DS
2.WO
 
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
 
Röbenack, Klaus
ÜW Anal. Ent. Mehrgr.
BAR/0213/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
2.DS
1.WO
Graube, Markus
PW MMST
vereinbarter Ort
Winkler, J.
VW Fl. bas. Folgereg.
BAR/0218/U
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
Müller, Volkmar
VW Entwurf von Antr.
GÖR/0229/U
Schmiel
VW Energiesyst.RFZ
ZEU/0118/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
2.DS
2.WO
Graube, Markus
PW MMST
vereinbarter Ort
Winkler, J.
VW Fl. bas. Folgereg.
BAR/0218/U
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
Müller, Volkmar
VW Entwurf von Antr.
GÖR/0229/U
Schmiel
VW Energiesyst.RFZ
ZEU/0118/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
3.DS
1.WO
Müller, Volkmar
PW Komplexprkt. Beweg.steu.
vereinbarter Ort
Heinze, Sebastian/Schegner, Luise/Graube, Markus
VW MMST
BAR/0205/H
Prokop
VW Kfz I-K+Subs.Kfz
POT/0081/H
Hofmann, Wilfried
V EM I
GÖR/0226/H
Röbenack, Klaus
VW Anal. Ent. Mehrgr.
MER/0003/U
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
 
Knoll, Carsten/Röbenack, Klaus
ÜW Nichtlin. RT 2
BAR/0218/U
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
3.DS
2.WO
Müller, Volkmar
PW Komplexprkt. Beweg.steu.
vereinbarter Ort
Heinze, Sebastian/Schegner, Luise/Graube, Markus
VW MMST
BAR/0205/H
Prokop
VW Kfz I-K+Subs.Kfz
POT/0081/H
Hofmann, Wilfried
V EM I
GÖR/0226/H
Röbenack, Klaus
VW Anal. Ent. Mehrgr.
MER/0003/U
Geitner, Gert-Helge
PW Prkt. el. Antriebst.
vereinbarter Ort
Schmiel
ÜW Energiesyst.RFZ
ZEU/0118/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
4.DS
1.WO
Müller, Volkmar
PW Komplexprkt. Beweg.steu.
vereinbarter Ort
 
Knoll, Carsten/Röbenack, Klaus
VW Nichtlin. RT 2
BAR/0106/H
Müller, Volkmar
Ü Entwurf von Antr.
GÖR/0229/U
Winkler, J.
ÜW Fl. bas. Folgereg.
SCH/216b/U
Heinze, Sebastian/Schegner, Luise/Graube, Markus
ÜW MMST
BAR/0205/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
4.DS
2.WO
Müller, Volkmar
PW Komplexprkt. Beweg.steu.
vereinbarter Ort
 
Knoll, Carsten/Röbenack, Klaus
VW Nichtlin. RT 2
BAR/0106/H
Hofmann, Wilfried
V EM I
GÖR/0226/H
Heinze, Sebastian/Schegner, Luise/Graube, Markus
ÜW MMST
BAR/0205/H
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
5.DS
1.WO
 
Stephan
VW Elektr. Bahnen
POT/0361/H
Hildebrand, Nicol
Ü EM I
GÖR/0226/H
 
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
5.DS
2.WO
 
Stephan
VW Elektr. Bahnen
POT/0361/H
 
 
Prokop
VW Ausgew.K.Kfz/MT
JAN/0027/H
6.DS
1.WO
Wolf, K.
VO Flugz.konstrukt.
MAR/0106/P
Quarz
VW MKS Fahrzeugt.
HÜL/S186/H
 
Quarz
ÜW MKS Fahrzeugt.
ZEU/0255/Z
 
 
6.DS
2.WO
Wolf, K.
VO Flugz.konstrukt.
MAR/0106/P
Quarz
VW MKS Fahrzeugt.
HÜL/S186/H
 
Quarz
ÜW MKS Fahrzeugt.
ZEU/0255/Z
 
 
7.DS
1.WO
 
 
 
 
 
7.DS
2.WO
 
 
 
 
 
8.DS
1.WO
 
 
 
 
 
8.DS
2.WO